• 692-395-728
  • kkanczugowski@gmail.com

Prawnik. Włochy, Bemowo. Radca prawny Ursus. Porady prawne i Kancelaria prawna online

Prawo cywilne

ursus porady prawne Ursynów

Prawnik cywilista to prawnik ursus lub radca prawny ursus, który kieruje się przede wszystkim ochroną majątku prywatnego Klienta oraz zna mechanizmy kierujące obrotem cywilnoprawnym. Specjalizacja ta jest specjalizacją nastawioną na rynek, sporządzanie umów cywilnoprawnych, obrót nieruchomościami, prawem wieczysto księgowym, a także dochodzeniem wszelkich roszczeń cywilnoprawnych przed sądami powszechnymi. W ramach prawa cywilnego ukształtowane są również ugody sądowe, pozasądowe, rokowania, negocjacje, wszelkie transakcje przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które stanowią wielomiliardową sieć powiązań tworzących zobowiązania cywilnoprawne. Prawnik udzielając porad prawnych jako radca prawny czy adwokat zawsze muszą dociec jaka sfera tych zobowiązań dotyczy danego Klienta oraz które zobowiązania stanowią źródło problemu objętego poradą prawną. Prawnik oraz radca prawny mając na względzie rozmiar problemów wynikających z doświadczenia życiowego w przypadkach zaawansowanych powiązań sporządzają opinie potwierdzone na piśmie, celem zapoznania Klienta z możliwie dobrymi rozwiązaniami oraz wskazaniem dalszych kroków w celu uniknięcia problemów finansowych. Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego skupiony na własności, jej nabyciu, zbyciu, obrocie nieruchomościami, zagadnieniami dotyczącymi służebności gruntowych, zasadach zasiedzenia, posiadania oraz ochrony własności prywatnej przed jej utratą czy tez bezpodstawnym odebraniu. Nasi specjaliści z zakresu prawa rzeczowego zawsze dążą do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa i ochrony własności zarówno rzeczy ruchomych jak też nieruchomych. Prawo zobowiązań – dział prawa cywilnego nastawiony stricte na zależności między uczestnikami obrotu cywilnoprawnego. Źródłem tego prawa są przede wszystkim uczestnicy rynku, a zatem każdy z nas niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą czy też osobą fizyczną. Zobowiązaniem jest każda transakcja dnia codziennego zarówno ta prozaiczna jak kupno gazety jak też doniosła przeniesienie praw do przedsiębiorstwa. Ochrona naszych prawników ma na celu zabezpieczenie Klienta przed zawieraniem niepożądanych zobowiązań jak też niewoalowania niekorzystnych skutków zawartych już zobowiązań, które jak sieć utrudniają Klientowi codzienną egzystencję zawodową lub osobistą. Prawnicy w ramach prawa zobowiązań zajmują się wywalczaniem odszkodowań wynikających z kontraktów lub deliktów, sporządzaniem umów nazwanych jak też nienazwanych, radcowie prawni opiniują kontrakty oraz uczestniczą w negocjacjach dotyczących ustalenia zasad współpracy pomiędzy Klientem a jego kontrahentami.

Prawo spadkowe

ursus porady prawne Ursynów

Dział prawa cywilnego, który jak nazwa wskazuje dotyczy sfery rozliczenia majątku osoby, która zmarła dla tego świata, celem uregulowania jej ziemskich spraw oraz przyznania spadkobiercom spadku i rozliczenia kwestii majątkowych. Prawnik oraz radca prawny podejmując się obsługi sprawy spadkowej z reguły dokonuje jej w ramach toczącego się postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, czy też dział spadku. Do sfery tej należy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania testamentu sporządzanego następczo przed notariuszem, jak też uzyskiwania prawa do zachowku czy też obliczania masy spadku. Prawnik prawa spadkowego prowadząc swoją codzienną praktykę musi znać dobrze sferę koligacji rodzinnych klienta, jak również do jego cech należy częste sięganie wstecz. Radca prawny świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego często musi odwoływać się do historii rodzinnych, przysporzeń majątkowych za życia spadkodawcy jak też przyszłych spadkobierców co czyni go po części prawnikiem rodzinnym, gdyż otwierając spadek więcej wiemy o przeszłości danej rodziny niż o codzienności jej życia.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

ursus porady prawne Ursynów

Gałąź prawa wyodrębniona z prawa cywilnego wraz ze zmianami struktury społecznej powstałej na przełomie XVIII i XIX w. tj. ruchów robotniczych, strajków oraz walki pracowników o własny byt i ochronę Państwa. Obecnie w Polsce jest to dziedzina, która stanowi wypadkową lobbingu pracodawców i organizacji związkowych. Jednakże w miarę uwolnienia rynku w demokratycznym państwie prawa dziedzina ta doznała wypaczenia, gdyż osłabiony dozór przestrzegania przepisów prawa pracy doprowadził do jego masowego omijania przez patologiczne formy proponowania pracownikom umów naruszających normy prawa pracy, czy też zmuszania ludzi do pracy bez umowy (na czarno). Celem prawnika prawa pracy jest ochrona Klienta, przed nadużyciami ze strony pracodawcy. W przypadku ochrony pracodawcy koniecznym jest zbudowanie transparentnych zasad zatrudniania i zwalniania pracowników wraz z poszanowaniem ich godności i przepisów. Kancelaria prowadzi sprawy prawa pracy w szczególności takie jak przywrócenie do pracy, odwołania od opinii służbowych, kar dyscyplinarnych i porządkowych, odszkodowań wynikających z wypadków przy pracy, odszkodowań ze względu na odpowiedzialność materialną pracowników za powierzone mienie, a także opiniuje umowy o pracę. Prawnik ursus czy radca prawny ursus zawsze w sprawach z zakresu prawa pracy potrzebują wielu dokumentów pracowniczych w celu umożliwienia Klientowi pomocy. Prawo ubezpieczeń społecznych – wyodrębniona gałąź prawa cywilnego, która pozostała w dominimum Państwa. Stąd prawo ubezpieczeń znajduje się na granicy prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Ten swoisty dualizm wynika z faktu, iż organami decydującymi o świadczeniach cywilnoprawnych są organy administracji publicznej zaś kontrolę ich działania nie sprawują sądy administracyjne lecz sądy powszechne, których zadaniem jest wyważenie interesu prywatnego wobec interesu publicznego. Najczęstszą formą wsparcia Klientów jest sporządzanie środków odwoławczych od decyzji organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie ich reprezentacja przed sądem. Dziedzina ta o tyle jest skomplikowana, gdyż wyliczenia zasad emerytur i rent są wciąż nie czytelne, co utrudnia w znacznym stopniu Klientom samodzielną reprezentację przed sądem. Prawnik ursus czy radca prawny ursus zapewnia ochronę prawną polegającą na kontroli wyliczenia emerytury, udziału w procesie, ustaleniu świadczeń emerytalnych, zasiłkowych, odszkodowawczych, jak również porad prawnych polegających na wyjaśnieniu klientowi przesłanek przyznania świadczenia z ZUS oraz wypełnienia i zebrania niezbędnych dokumentów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

ursus porady prawne Ursynów

Gałąź również wyodrębniona z prawa cywilnego ze względu na jej sensytywny charakter. Sprawy rodzinne cechują się dużą wrażliwością dla Klienta, dlatego prawnicy Kancelarii Kan-Lex prowadząc sprawy procesowe z tego zakresu skupiają się na wnikliwym pozyskaniu od klienta możliwie precyzyjnych danych. Najczęstszymi sprawami prowadzonymi z tego zakresu są: sprawy o alimenty (obniżenie, podwyższenie, ustanie obowiązku alimentacyjnego), sprawy między rodzicami i dziećmi, sprawy obywatelskie, sprawy rozwodowe. Ze względu na specyfikę mieszczą się tu zazwyczaj sprawy trudne (ustanowienie opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienie nie tyle co przepisów prawa, lecz raczej co do emocji Klienta, gdyż sfera spraw rodzinnych do czasu przyjścia każdego z Klientów do prawnika jest swoistym TABU.

Prawo administracyjne

ursus porady prawne Ursynów

Samodzielna gałąź prawa państwowego wytworzona w celu narzucenia uczestnikom obrotu prawa Państwowego, które ingeruje w wielu sferach życia zazwyczaj nakładając na nas obowiązki. Do najbardziej znamiennej podgałęzi tego prawa zalicza się prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo instytucjonalne (regulacje urzędów, organów), a także szereg ustaw, których obecnie jest kilkadziesiąt tysięcy. Prawnik prawa administracyjnego rzadko jest w stanie stwierdzić swoją biegłość w tej dziedzinie, gdyż zazwyczaj ogranicza się ona do wysokiej klasy specjalizacji prawnika w ramach danej ustawy. Z powyższych względów konieczne jest zatem udzielając porady prawne ursus każdorazowe ustalenie prawidłowej wykładni konkretnej normy prawnej, gdy często od jej prawidłowej interpretacji danego organu zależy wymagalność danej daniny państwowej czy nałożeniu na podmiot obrotu dodatkowych obowiązków. W sferze prawa administracyjnego nie sposób wymienić wszystkich ustaw i przepisów, do najczęściej spotykanych uznać należy prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , szereg przepisów prawa miejscowego –zarządzeń, nakazów regulaminów, uchwał wydawanych przez organy samorządowe i państwowe. Najczęstszym środkiem ochrony prawnej Klienta w tych sprawach jest sporządzanie przez radcę prawnego zażaleń, odwołań, skarg administracyjnych celem wzruszenia nieprawidłowych rozstrzygnięć organów administracyjnych i poddania ich pod rozwagę organów naczelnych, organów wyższego stopnia lub sądów.

Prawo gospodarcze

ursus porady prawne Ursynów

Gałąź prawa cywilnego wyodrębniona tematycznie, nastawiona na obrót między przedsiębiorcami. Wymaga ono zrozumienia stosunków handlowych, kupieckich oraz nacisku na relacje między przedsiębiorcami, którzy nie mogą co do zasady zasłaniać się prawem konsumenckim. Narażeni też są na wiele nadużyć ze strony kontrahentów, lecz mają obowiązek znać prawo i je stosować, co już wobec takiego stanowiska Sądu Najwyższego wskazuje na konieczność zapewnienia im pomocy prawnika czy radcy prawnego. Radca prawny ursus lub prawnik ursus jest bowiem niezbędnym doradcą w stosunkach przekształceń spółek prawa handlowego, zbycia spółek, tworzenia innych bytów prawnych, obsługi bieżącej przedsiębiorcy, który zazwyczaj zawodowo trudni się swoją branżą i nie ma czasu samodzielnie studiować zawiłych przepisów regulujących obrót komercyjny, hurtowy etc. W ramach tego prawa dużą rolę odgrywa kodeks spółek handlowych, prawo przewozowe, prawo przesyłowe, prawo autorskie, prawo wodne, prawo morskie oraz inne podgałęzie wymagające wsparcia prawnik ursus.

Prawo karne

ursus porady prawne Ursynów

Samodzielna gałąź prawa również wywodząca się z przymusu państwowego celem ochrony pozostałej części społeczeństwa przed wybrykami jednostki spenalizowanymi w kodeksie jako czyny przestępne. Obejmuje ono swoim obszarem właściwie całą sferę wszystkich ustaw około karnych, których celem jest ściganie przestępców ich karanie a następnie izolowanie lub nauczanie powrotu do normalnego społeczeństwa. Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc w tym zakresie głównie chroniąc osoby pokrzywdzone, przygotowując prywatne akty oskarżenia, udzielając opinii prawnych o karze i przestępstwie, występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami ścigania.

Postępowanie cywilne

ursus porady prawne Ursynów

Procedura stanowiąca główne narzędzie procesowe każdego cywilisty, gdyż stanowi ona zbiór przepisów niezbędnych do obrony Klienta w procesie cywilnym zbudowanym w oparciu o Kodeks postępowania cywilnego. Klienta w sporach przed sądami powszechnymi reprezentuje radca prawny ursus lub adwokat prawny ursus. Domena prawa procesowego jest zazwyczaj, poza nielicznymi wyjątkami szczególną kompetencją prawników procesowych, do których należą radca prawny. Klienta naszej Kancelarii przed sądem zawsze reprezentuje prawnik procesowy, który posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Pełnomocnictwa konstruowane przez kancelarię zapewniają bezpieczeństwo Klienta polegające na gwarancji udziału radcy prawnego czy adwokata lub też substytuta, który będzie mógł udać się na rozprawę z Klientem nawet w przypadku nagłej choroby wcześniej wyznaczonego prawnika. Każdy prawnik ursus posiada niezbędną wiedzę i umiejętności aby pomóc Klientowi na rozprawie sądowej, zgłosić zastrzeżenia do protokołu czy tez odpowiednio dbać o prawa Klienta podczas rozprawy. Jednakże ważną dla każdego Klienta informacją jest fakt, iż reprezentacja sądowa wykonywana przez radca prawny ursus czy adwokata ursus wymagają zawsze ścisłej współpracy Klienta i prawnika. Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sadem Najwyższym odbywa się wyłącznie przez fachowców posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Radca prawny Ursus z Kancelarii Kan-Lex prowadzi sprawę rzetelnie towarzysząc Klientowi podczas posiedzeń i rozpraw, wspierając go na bieżąco poradą prawną oraz doświadczeniem procesowym. Czuwając nad prawidłowością przebiegu rozpraw oraz postępowań toczących się przed organami administracji publicznej radca prawny ursus kieruje się zawsze dobrem Klienta dążąc do rzetelnego doprowadzenia procesu możliwie szybko i sprawnie oraz uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.