• 692-395-728
  • kkanczugowski@gmail.com

Prawnik. Włochy, Bemowo. Radca prawny Ursus. Porady prawne i Kancelaria prawna online

radca prawny ursus

Radca Prawny Krzysztof Kańczugowski

Studia prawnicze ukończyłem w 2005 r. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego, broniąc pracę na katedrze postępowania karnego "Udział czynnika społecznego w polskim procesie karnym". W latach 2005-2007 odbyłem skrócone przeszkolenie wojskowe dla absolwentów studiów wyższych, szkołę podchorążych rezerwy oraz dwie specjalizacje wojskowe na Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2012-2014 odbywałem aplikację radcowską, którą ukończyłem przed terminem ze względu na złożenie przed zakończeniem szkolenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości, uzyskując konstytucyjny wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie rozwijam kancelarię z siedzibą na Ursusie Niedźwiadku. Jednocześnie posiadam łącznie 8 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej świadczone uprzednio jako prawnik nie zrzeszony w korporacji, następnie aplikant a obecnie radca prawny. Umiejętności nabywałem zarówno przy obsłudze klientów indywidualnych, drobnych przedsiębiorców jak też pracując na rzecz naczelnych organów administracji publicznej m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Zdrowia. Ponadto świadczyłem także pomoc prawną na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych w Słupsku i w Poznaniu. W ramach codziennej służby społeczeństwu świadczę również pomoc prawną z urzędu. Objawia się ona czynną pomocą obrony praw Klienta podczas przyznania sprawy z urzędu przez sąd lub OIRP, a także udzielaniu doraźnych porad bezpłatnych osobom, które mając problem nie są w stanie uzyskać pomocy prawnej, która jest niezbędna ad hoc.

radca prawny ursus

Radca Prawny Agnieszka Kańczugowska

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo ukończyłam w 2005 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego broniąc pracę na katedrze postępowania karnego pod patronatem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek pt.: „Konstytucyjne prawo do obrony, a obrona obligatoryjna w Konstytucji RP z 1997 r.”. W 2004 r. ukończyłam również na w/w Wydziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prawo kanoniczne, dyplom obroniłam na katedrze kościelnego prawa publicznego i konstytucyjnego, tytuł pracy : „Wolność religijna na Soborze Watykańskim II i w Konstytucji RP z 1997 r.”. Podczas studiów pracowałam w Czytelni Wydziałowej Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast po ich ukończeniu świadczyłam pomoc prawną na rzecz organów administracji samorządowej oraz rządowej, tj. Urzędu Miasta Katowice oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Swoje doświadczenie zdobywałam w zakresie: zamówień publicznych, legislacji, kontroli, nadzorze merytorycznego nad orzecznictwem realizowanym przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, poprzez prowadzenie kontroli, szkoleń i udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów regulujących procedurę orzekania, opracowywanie standardów postępowania dla członków zespołów orzekających, prowadzeniu postępowań administracyjnych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej, w tym przygotowywaniem projektów rozstrzygnięć Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie decyzji i postanowień. Jednocześnie posiadam kilku letnie doświadczenie w reprezentacji w charakterze pełnomocnika procesowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Od 2014 r. współpracuję z Kancelarią Kan-Lex na Ursynów, Mokotówie Niedźwiadku. W roku 2015 zdałam egzamin radcowski przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności w prowadzeniu postępowań z zakresu upadłości konsumenckiej, prawie gospodarczym, a także w prawie administracyjnym i cywilnym. Posiadam również szerokie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, karnego, spadkowego, wieczystoksięgowego, upadłościowego zdobyte podczas świadczenia pracy na stanowisku radcy prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie. Obecnie zatrudniona jestem również w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie zajmuje się rozliczaniem środków pozyskiwanych z Funduszy Europejskich, prowadzę postępowania administracyjne w zakresie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz postępowania ulgowe. W Kancelarii Kan-Lex podejmuje się reprezentacji procesowej, prowadzę kompleksowo sprawy z zakresu prawa upadłościowego (w szczególności upadłości konsumenckiej), prawa pracy, prawa handlowego, rodzinnego, spadkowego, cywilnego, m. inn. roszczenia z tytułu wypadków związanych ze zdarzeniami medycznymi oraz wypadków komunikacyjnych, zasiedzenia nieruchomości, gospodarczego i restrukturyzacyjnego, opiniuję umowy cywilno-prawne,w tym z zakresu prawa handlowego.

radca prawny ursus

Księgowa Elżbieta Kliman-Rola

Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym.

radca prawny ursus

Radca Prawny Piotr Rola

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autor ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".